Barn på sjukhus – föräldrars upplevelse av omvårdnad. : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Under 2018 vårdades över 80 000 barn på svenska sjukhus. Föräldrars upplevelse av omvårdnad vid deras barns sjukhusvistelse påverkar i hög grad barnets upplevelse av vården. Vårdsituationen är skrämmande och okänd; trygga föräldrar ger trygga barn. Pediatrisk vård ska genomsyras av ett familjecentrerat perspektiv där familjen är en aktiv part i vården.  Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelse av omvårdnad vid deras barns sjukhusvistelse.  Metod: En litteraturöversikt innefattande vetenskapliga artiklar med såväl kvalitativ, kvantitativ som mixad metod.  Resultat: Baserat på fynden i de inkluderade artiklarna fanns en god upplevelse och hög tillfredsställelse hos föräldrarna med såväl omvårdnad som delaktighet vid barnets sjukhusvistelse. Under analys identifierades fem huvudkategorier gällande omvårdnadsupplevelsen; ”Föräldrars behov av god kommunikation”, ”Föräldrars behov av att vara informerade”, ”Föräldrars behov av att vara delaktiga”, ”Föräldrars förväntningar på sjuksköterskan” samt ”Föräldrars behov av ett gott bemötande”. Slutsats: Resultatet indikerar att föräldrarnas upplevelse av vad som är viktigt är universellt. Föräldrar var generellt positivt inställda till erhållen omvårdnad. Essentiellt för föräldrars upplevelse av god pediatrisk vård framkom vara: kommunikation, information, delaktighet, stöd, relationer, skicklighet och familjecentrering. Alla aspekter är tätt sammanflätade, och påverkar i hög grad varandra. När alla aspekter vävdes samman till en helhet fick föräldrarna en god uppfattning av vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)