Fåmansföretagsreglerna och riskkapitalfonder - Kan en delägares andelar i ett värdepappersförvaltande företag anses vara kvalificerade?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Skatteverket har sedan 2010 drivit ett antal processer mot riskkapitalfonder och dess ägare gällande den förmånliga, asymmetriska utdelning som de åtnjuter, benämnd carried interest. I de inledande processerna försökte skatteverket styra över inkomsten från ett bolag till ett annat och där man ansåg att fondens rådgivningsbolag skulle anses vara den egentliga mottagaren av ersättningen, trots att fondavtalen stadgade annat. Skatteverket argumenterade då utifrån rättshandlingarnas verkliga innebörd, en mycket kontroversiell linje. Skatteverket förlorade talan i Kammarrätten och när HFD inte meddelade prövningstillstånd valde Skatteverket att gå på en ny linje för att taxera om grundarna och ägarna till riskkapitalfonderna, nämligen genom fåmansföretagsreglerna. Skatteverket argumenterar nu istället för att ägarna till fonden är så pass verksamma att den värdetillväxt som uppkommit är en följd av deras värdeskapande arbete i det fondförvaltande bolaget. Detta trots att de inte är anställda i fonden utan i ett rådgivningsbolag som står utanför fondstrukturen. Även tidigare praxis och åsikter inom doktrin visar på att ett värdepappersförvaltande bolags andelar sällan kan anses vara kvalificerade, och faller således utanför fåmansföretagsreglerna, då värdetillväxten ofta beror på omvärldsfaktorer som inte går att hänföra till en delägares arbetsinsatser. Förvaltningsrätten har under vintern 2015 och våren 2016 meddelat ett hundratal domar där majoriteten av ägarna till de olika riskkapitalfonderna har blivit beskattade enligt fåmansföretagsreglerna. Även om de principiella frågeställningarna ofta bara berörs kortfattat i domarna har undertecknad valt att fokusera på dessa och utreda om Skatteverket har någon grund för sin talan utifrån fåmansföretagsreglerna syfte och utformning. De principiella frågorna som berörs är: ”Kan andelarna i ett värdepappersförvaltande bolag, med särskild fokus på riskkapitalfonder, anses vara kvalificerade?”, ”krävs det en anställning i bolaget för att man ska kunna anses vara verksam i betydande omfattning?” och” i vilken mån spelar det någon roll att en marknadsmässig lön har utgått för arbetet i bedömningen om man har varit verksam i betydande omfattning?"

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)