”Men jag tänker på Flugornas Herre, det är ju bara killar där” : En kvalitativ studie rörande lärares arbete med skönlitteratur ur ett genusperspektiv.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning: I ett samhälle som fortfarande präglas av stereotypiska könsroller har skolan enviktig funktion i att motverka att dessa reproduceras. Skolans styrdokument slår fast att skolverksamheten har ett ansvar att främja jämställdhet och bryta traditionella könsmönster. Skönlitteratur har en central roll i svenskundervisningen och fyller en viktig funktion förelevernas utveckling och lärande. Genom att tillämpa ett genusperspektiv i valet och arbetet med skönlitteratur kan svensklärare bidra till ett mer jämställt samhälle. Syfte: Syftet med studien är att belysa lärares val av och arbete med skönlitteratur isvenskundervisningen utifrån ett genusperspektiv. Metod: Studien bygger på den kvalitativa, semistrukturerade intervjumetoden. Studien baseras på fem stycken intervjuer med behöriga svensklärare som genomförts, sammanställts och analyserats. Resultat: Utifrån studiens resultat framkom det att lärares val av och arbete medskönlitteratur både motverkar och reproducerar stereotypa genusföreställningar i undervisningen. Informanterna betonade skönlitteraturens betydelse och värde för deras svenskundervisning och menade att elevernas möjligheter till identifikation i skönlitteraturen var central. Emellertid valde och arbetade många lärare med mansdominerad skönlitteraturbåde i avseende till författare och karaktärer. Detta uppvägdes dock av diskussioner kring genus i samband med läsningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)