Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att belysa hur elever på gymnasieskolans fordonsprogram uppfattar läsning av olika texter. Vi vill undersöka vilken syn de har på sig själva som läsare. I detta sammanhang är vi också intresserade av vilken betydelse ett vidgat eller ett snävt perspektiv på text kan ha. Vi vill att olika aktörers uppfattningar ska träda fram, för att på så sätt få en nyanserad bild av elevers läsning på fordonsprogrammet. För att besvara vårt syfte använde vi oss av en kombination av metoderna enkät och parintervju. Enkäten använde vi som utgångspunkt för intervjuerna. Vi besökte tre klasser på två olika gymnasieskolor med fordonsinriktning. Vi kom fram till att eleverna inte ser sig som läsare för att de inte läser böcker, men att de läser många andra typer av text. En anledning har att göra med om man ser på textbegreppet utifrån ett snävt eller vidgat perspektiv. Utifrån ett snävt perspektiv är dessa elever inga läsare, men utifrån ett vidgat perspektiv är de det. Vi kom också fram till att bilden av dessa elever är komplex. Gruppen är heterogen och deras identitet är inte fast, utan är beroende av tid, miljö och av andras uppfattningar. Detta har betydelse för om eleverna ser sig själva som läsare eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)