Inköp av företagsbilar - påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Inköp av företagsbilar – påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö Seminariedatum: 2020-01-16 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alfred Bytyci, Daniel Ostojic, Sasa Veljkovic Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Inbound Marketing, Bilbranschen, B2B, Digital Marknadsföring, Organisatoriskt Inköp Syfte: Mot bakgrund till att den traditionella marknadsföringens genomslagskraft stagnerar belöper sig studiens syfte till att undersöka vilken inverkan marknadsföringsstrategin Inbound Marketing har på den organisatoriska inköpsprocessen av företagsbilar som högengagemangsprodukter. Metod: Studien är kvalitativ med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt. En abduktiv forskningsansats tillåter förflyttning mellan teori och empiri vilket möjliggjort förståelse att växa fram gradvis. Den primära datainsamlingen består av åtta intervjuer med företagskunder medan sekundärdata huvudsakligen utgjorts av publicerad litteratur och akademiska journaler. Teoretiska perspektiv: De teoretiska ramverken studien nyttjar sig av för att redogöra för organisationers inköpsprocess består av den organisatoriska inköpsprocessen och organisatoriskt inköpscenter vilka beskriver inköpsprocessens åtta steg samt individers roller i denna process. Vidare behandlas även Inbound Marketing som koncept vilket redogör för dess fyra beståndsdelar och strategi för att bibheålla, konvertera samt attrahera nya kunder. Empiri: De åtta intervjuerna med företagskunder utgör det empiriska materialet vilket tematiseras med anknytning till de teoretiska ramverken för analys. Materialet utgör 104 sidor transkriberad text. Resultat: Inbound Marketing som marknadsföringsstrategi har enligt analysen störst inverkan på tidiga stadier av inköpsprocessen. Vidare är strategin mer lämpad som ett komplement till den dominerande relationsmarknadsföringen då strategin levererar värde och bibehåller kunder inom affärskrets genom pull- metoder vilket företagskunder föredrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)