Högskolestudenters upplevelser av att studera med dyslexi : Hinder, strategier och stöd

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Dyslexi är ett allmänt förekommande funktionshinder med läs- och skrivsvårigheter som primära symtom. Tidigare forskning har visat att studenter med dyslexi stöter på en rad utmaningar i skolan, att det finns brister i lärares kompetens och tillgängligt stöd samt att dyslexi kan leda till ett flertal emotionella och sociala negativa bieffekter. Syftet med föreliggande studie var att undersöka högskolestudenters upplevelser av att studera med dyslexi. För att undersöka ämnet genomfördes sju semistrukturerade intervjuer vilka analyserades med en tematisk analys. I studien deltog sju studenter mellan 20 och 23 år varav fem kvinnor och två män. Analysen resulterade i fem teman: Att få diagnosen, I skolan, Stöd, Strategier och Syn på dyslexi. Resultatet visade att det finns en risk för underidentifiering av dyslexi och att få en diagnos kan hjälpa att förklara svårigheter. Läsning och skrivning beskrevs vara utmaningar i skolan, vissa upplevde även koncentrationssvårigheter. Lärare beskrevs ofta vara bristfälligt informerade. Tre av deltagarna ansåg stödet de fick vara tillräckligt, samtidigt beskrev andra det som bristfälligt och otillräckligt. Informanterna nämnde egna önskningar om hur stödet skulle kunna förbättras, något särskilt viktigt och önskvärt var att all kurslitteratur ska finnas tillgänglig i ljudformat. Strategier under studier innefattade planering och strukturering av läsning och skrivning. Deltagarna såg dyslexi som en funktionsnedsättning med ett spektrum av svårighetsgrader på symtom medan de beskrev samhället ha missuppfattningar och fördomar om diagnosen och de med den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)