"Det är komplext" : En kvalitativ intervjustudie om barnmorskors erfarenheter och förutsättningar som amningsvägledare på BB

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Barnmorskor har i sitt yrkesansvar att främja amning. Amning anses med all tillgänglig evidens vara det bästa sättet att ge nyfödda och barn upp till 6 månader, näring. Det är väl känt att bröstmjölk är den bästa maten för små barn eftersom den är anpassad efter barnets individuella behov. Barnmorskor på BB har en viktig roll eftersom det är de som möter familjer under de första dygnen när amningen ska komma igång. Syftet med detta arbete var att belysa barnmorskors erfarenhet och förutsättningar som amningsrådgivare. Sju barnmorskor från tre olika BB-avdelningar i Mellansverige har intervjuats. En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har använts. Intervjuerna utgick från en intervjuguide med semistrukturerade frågor. En kvalitativ innehållsanalys har valts som analysmetod. I innehållsanalysen identifierades tre huvudkategorier; Att ge amningsvägledning – individuella förmågor och professionella relationer, Att samspela med familjen samt Att verka i en organisation. Informanterna uttryckte att amningsvägledning var intressant, komplext och viktigt i arbetet som barnmorska. Amningsvägledning kunde stundtals vara svårt att hinna med, särskilt under dagpassen. Föräldrars förväntan och förkunskap påverkade barnmorskans arbetssätt. Språk och deltagande i amningsutbildning var två faktorer som avgjorde hur individanpassning och samspel med föräldrarna kring amningsvägledning, utföll. Resultatet visade att samtliga barnmorskor ansåg att det fanns brister i tid och bemanning som gjorde att det kunde vara svårt att leva upp till de krav som ställs utifrån kompetensbeskrivningen. Slutligen framkom att bemanningen skulle behöva ökas, IT-stöd förbättras och samspelet med föräldrarna säkerställas. Chefer bör tänka på att säkerställa barnmorskors arbetsmiljö och tillgodose kontinuerlig lärande. Amningsvägledning för, blivande och nyblivna föräldrar, på alla nivåer behöver förbättras för de som inte talar flytande svenska, för att säkerställa att alla får rätt till information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)