Prissättning av tjänster i byggkonsultbranschen – Införandet av alternativa prissättningsmodeller

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Problemställning: Inom byggkonsultbranschen finns i dagsläget en stark tradition av att använda prissättningsmodellen löpande räkning. För att nå ökad lönsamhet har värdföretaget för studien satt ett mål att öka andelen uppdrag som utförs baserat på alternativa prissättningsmodeller. Vilka är då orsakerna till dagens låga arvodesnivåer i branschen? Varför är och har det varit svårt att genomföra en förändring av de prissättningsmodeller som används? Hur skulle en prissättningsförändring kunna genomföras på ett företag verksamt inom byggkonsultbranschen? Och vilken eller vilka alternativa modeller skulle kunna vara aktuella vid en sådan förändring? Syfte: Syftet med rapporten är att utreda varför arvodesnivåerna i byggkonsultbranschen är låga i jämförelse med andra konsultbranscher, samt att undersöka vilka effekter som valet av prissättningsmodell har. Därtill ska rapporten analysera de prissättningsmodeller som används idag och utveckla en process att arbeta enligt för att på ett framgångsrikt sätt introducera alternativa prissättningsmodeller. Slutligen syftar rapporten till att öka medvetenheten kring ämnets relevans och möjligheterna i att använda olika typer av prissättningsmodeller. Metod: Initialt kartlades befintlig generell och branschspecifik prissättningsteori. Även byggkonsultbranschen studerades grundligt. Studiens resultat är utöver befintlig teoribildning baserat på en intervjustudie, i vilken kvalitativa intervjuer har genomförts med medarbetare på värdföretaget och andra aktörer i branschen. Intervjuer har även genomförts med andra aktörer i andra branscher där arvodesnivåerna tenderar att vara högre än i byggkonsultbranschen. Slutsatser: Rapporten bygger på en studie av de komplexa och utmanande frågor som uppstår vid en förändring av prissättningsmodeller som används i den trögrörliga byggkonsultbranschen. I rapporten drar författarna slutsatsen att de låga arvodesnivåerna i branschen beror på stark tradition, avsaknad av incitament på uppdragsnivå, nuvarande ägarförhållanden, branschens fokus på icke-affärsmässiga frågor, att kompetensområdet är lågt värderat, samt att konsulter inte vågar ta ut höga arvoden. Intervjustudien visar på att ett incitamentsbaserat upplägg efterfrågas av både konsulten och beställaren. Parterna efterfrågar också ett större prisspann mellan olika erfarna konsulter. I rapporten presenteras ett antal relativt ovanliga alternativa sätt att angripa prissättningsfrågan på. Ett förslag är att ett extra påslag ska tas ut om beställaren kräver att få konsulttjänsterna levererade av en specifik konsult. Ytterligare en möjlighet är en form av konsultabonnemangsmodell, alternativt att ett konsultteam säljs snarare än individuella konsulter. Rapporten föreslår även modulprissättning på definierbara uppdrag och på standardiserbara ändrings- och tilläggsarbeten. Studien har visat att svårigheterna som byggkonsulterna har stött på under arbetet med att införa alternativa prissättningsmodeller inte grundar sig i att de alternativa modellerna i sig är bristfälliga. Anledningen till att det är svårt att införa alternativa prissättningsmodeller beror däremot på en bristfällig kommunikation konsulter och beställare emellan, samt att prissättningsmodeller som främjar öppenhet mellan parterna saknas. I rapporten presenteras en process, vilken författarna föreslår att aktörerna i branschen följer vid införandet av alternativa prissättningsmodeller. Processen som presenteras i rapporten är uppdelad i följande steg: 1. En företagsintern förändring 2. En förändring i hur byggkonsulter sätter sig in i och förstår beställaren och dennes situation 3. En förändring i beställarens förståelse för byggkonsultens situation

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)