Grönmålning inom Svensk hållbarhetsredovisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Hållbarhetsredovisningen har utvecklats allt mer de senaste åren. Allt fler företag hållbarhetsredovisar och många länder väljer att reglera hållbarhetsredovisningen genom lag. Den mest använda standarden ges ut av Global Reporting Initiative, GRI. Deras senaste standard, G4, kom 2013 och dess utveckling går mot att företagens intressenter ska bli allt mer involverade och att hållbarhetsrapporten bör granskas av tredje part. Allt för att öka trovärdigheten på rapporten samt för att minska grönmålningen, aktiviteter där företagen framställer sig som mer hållbara än vad de är. Teorin lyfter fram ökad reglering, ökad involvering av intressenter samt granskning av hållbarhetsrapporten som aktiviteter för att minska grönmålningen och öka trovärdigheten hos ens intressenter.   Vi har i denna studie försökt visa på skillnader i balansen på positiva och negativa nyheter utifrån vilken redovisningsstandard företagen använder, G3 eller G4 samt utifrån om hållbarhetsrapporten granskats eller ej. Genom en innehållsanalys har vi kodat nyheterna i hållbarhetsredovisningarna som positiva eller negativa, som text, tabell eller diagram samt som hård eller mjuk. Vi har sedan gjort t-tester på vårt material för att se om eventuella skillnader finns. De skillnader vi finner påvisar ökad grönmålning i rapporter uppställda enligt G4, samt i granskade rapporter, varför vi ifrågasätter deras förmåga att hindra företag från att grönmåla. Tidigare forskning kring hållbarhetsredovisning har visat att de rapporterande företagens storlek har stor inverkan på deras rapportering, varför vi också valde att testa denna aspekt. Resultatet vi fick av dessa tester tyder på att större företag i högre grad grönmålar sina hållbarhetsrapporter jämfört med mindre företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)