Underlag för projektering av terrasstak och källarväggar : Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. Uppdragsgivaren WSP hade upplevt ett problem med att konstruktörer på företaget ritade olika vid projektering av dessa typer av detaljer. Företaget ville därför hitta en metod där konstruktörerna kunde utgå från samma typdetaljer. Syftet med detta arbete var att underlätta kvalitetssäkringen av konstruktionsdetaljer vid projektering av terrasstak och källarväggar genom att skapa ett underlag att utgå ifrån. Målet blev då att framställa tydliga typdetaljer med tillhörande teknisk beskrivning. Genom litteraturstudier, projektgranskningar, samtal med konstruktörer och experter på och utanför företaget har underlag insamlats. Ett underlag som sedan legat till grund för analys och slutsats. Analys och slutsats genomfördes utifrån ett livslängdsperspektiv med fokus på aspekterna; byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad. Resultatet visade tydligt att konstruktörerna ritat dessa detaljer olika och att de inte alltid har kunnat motivera sina val. Resultatet visade också att gällande terrasstak är det omvända konceptet det bästa ur livslängdssynpunkt och för källarväggar är det viktigt att väggen hålls varm och torr. För både källarväggar och terrasstak råder flera olika förutsättningar som påverkat framtagningen av typdetaljer. Slutligen resulterade arbetet i två typdetaljer för terrasstak och tre för källarväggar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)