Modellbaserad undervisning i friluftsliv : En pilotinterventionsstudie om hur en platspedagogik möliggör lärande för elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att genomföra och undersö̈ka modellbaserad undervisning inom friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna: ●  Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? ●  Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? Metod I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer specifikt har en pilotinterventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer genomförts med 22 stycken elever i en skolklass i årskurs 6 belägen i södra Norrland. I de kvalitativa intervjuerna har semistrukturerade fokusgruppsintervjuer implementerats där varje fokusgrupp bestod utav 5-6 elever. Respondenterna i studien valdes ut via ett bekvämlighetsurval. I studien används den platsbaserade pedagogiken som teoretiskt ramverk. Resultat Den platspedagogiska undervisningsmodellen har i denna studie visat sig medföra en större meningsfullhet för elevernas friluftsundervisning. Dessutom har modellen bidragit till ökad platskännedom bland studiens deltagare utifrån ett historiskt- och nutida perspektiv. Samtidigt har de fått möjlighet att utveckla sitt lärande inom delar av kunskapskraven i friluftsliv och utevistelse. En intressant aspekt i resultatet var att eleverna upplevde ett större intresse att återkomma till den plats de hade kännedom kring. Däremot upplevde eleverna att friluftsliv är något som måste utövas ute i naturen och därför hade de inte kopplat lektionsserien till friluftsliv om den hade genomförts i en stadsmiljö eller på skolgården. Slutsats Den platspedagogiska undervisningsmodellen är en möjlig metod för att bemöta den problematik som forskning visat finnas i den svenska skolans friluftsundervisning, och kan skapa nya möjligheter för elevers lärande i friluftsliv i skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)