Kvinnor som drabbats av missfall och deras upplevelse av vårdpersonalen : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Det är ungefär var tredje gravid kvinna drabbas av missfall. Många kvinnor har själv drabbats eller känner någon som har drabbats av missfall. Eftersom missfall kan vara sammankopplat med skuld och skam är sjuksköterskans bemötande viktigt för att kvinnorna ska kunna bearbeta sorgen. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av vårdersonalen vid missfall. Metod: En litteraturöversikt har genomförts där tio kvalitativa vetenskapliga artiklar och en artikel av mixad metod. Artiklarna hämtade från CINAHL Complete, Medline samt Psycinfo och har legat till grund för resultatet och analyserats enligt Fribergs metod Resultat: Resultatet framkom i fem olika teman vilka var (1) Kvinnors upplevelse av information från vårdpersonalen, (2) Kvinnors upplevelse av de olika vårdmottagningarna (3) Kvinnors upplevelse av vårdpersonalens bemötande, (4) Kvinnors reaktioner av missfall (5) Kvinnors upplevelse av stöd och uppföljning. Diskussion: Resultatets övergripande fynd handlade om kvinnor som drabbats av missfall och deras upplevelse av vårdavdelningarna och där ingick bemötande från vårdpersonalen och även utifrån sjuksköterskans perspektiv. Diskussionen förs relaterat till Swansons teori, reflektioner från författarna och bakgrunden till litteraturöversikten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)