"Lev många liv ­ läs många böcker" En litteraturstudie om att använda skönlitteratur i den tidiga läsinlärningen

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: SammanfattningBakgrundVi har under vår utbildning förstått hur viktigt det är att barn lär sig läsa och har lust till det. Vivill med detta examensarbete se på hur man ska bedriva den tidiga läsundervisningen för atteleverna ska bli motiverade och tycka att läsning är roligt.Syfte Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka argument som finns för och emotläsinlärning med läsebok, respektive läsinlärning med skönlitteratur. Vi vill se på vilka teoriersom ligger bakom dessa läsinlärningsmetoder. Vi vill även undersöka hur de här metoderna harvuxit fram och hur de fungerar i praktiken. För att undersöka hur man kan arbeta medskönlitteratur kommer vi att titta på olika metoder som används idag.Metod Vi har valt att göra en litteraturstudie. Genom litteraturen kommer vi att kunna ta reda på vadforskningen säger om hur effektiva de olika metoderna är. Den litteratur vi har använt ärstyrdokument, litteratur som bygger på forskning, forskningsrapporter ochprojektbeskrivningar.ResultatVi har kortfattat kommit fram till följande resultat. Syntetiskt och analytiskt synsätt har sittursprung i olika vetenskapliga traditioner som medför olika sätt att undervisa. I undervisningenmed syntetisk utgångspunkt använde man ofta läsebok medan man använder skönlitteräraböcker om man har en analytisk utgångspunkt. Syntetiska metoder betonar lästekniskt enklatexter. De analytiska metoderna betonar innehållet i texterna och att eleverna är motiverade tillatt läsa. Forskningen pekar mot att varken syntetisk eller analytisk metod är komplett;läsundervisningen bör grundas på en kombination av de två. En kombination av analytisk ochsyntetisk undervisning skulle innehålla funktion, alltså syftet med läsning och skrivning, ochform, inte antingen eller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)