Baumols kostnadssjuka och effektivitet i den svenska scenkonsten - En analys av Göteborgs stadsteater och Göteborgsoperan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Martin Kalnins; [2014-06-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sedan teorin om Baumols kostnadssjuka lades fram i ”Performing Arts. The Economic Dilemma” (Baumol & Bowen, 1966) har flertalet internationella undersökningar berört ämnet, dock saknas omfattande studier i Sverige. Denna studie syftar till att undersöka Baumols kostnadssjuka i den svenska scenkonsten, där Göteborgs stadsteater och Göteborgsoperan väljs ut som representanter. För att kunna kringgå kostnadssjukan identifieras effektivisering som ett möjligt alternativ. Studien delas således in i två faser; först identifieras symptom av kostnadssjukan och därefter behandlas effektiviteten. För att kunna identifiera symptom Baumols kostnadssjuka jämförs Göteborgs stadsteater och Göteborgsoperan med en progressiv sektor, där tillverkningsindustrin väljs som en representant. Lön per arbetskraft, arbetsproduktivitet och enhetskostnad beräknas och jämförs för att se om de har utvecklas i linje med den framlagda teorin. För att undersöka den relativa effektiviteten mellan Göteborgs stadsteater och Göteborgsoperan appliceras en Data envelopment analysis (DEA). Två output identifieras: antal besökare och antal föreställningar. Studien avgränsas till att endast beröra monetära mått av input. Studiens resultat indikerar att symptom av kostnadssjukan kan identifieras för Göteborgs stadsteater och Göteborgsoperan. Vidare kan bägge verksamheterna förbättra sin effektivitet och därav förbättra produktiviteten. Att effektivisera stadsteatern och operans verksamhet kan således vara ett incitament till att i viss mån kringgå kostnadssjukan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)