Formativ bedömning- bedömning för lärande : En kvalitativ studie om lärares uppfattning och tillämpning av formativ bedömning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Denna studie syftar till att belysa hur verksamma lärare i årskurs 4-6 uppfattar begreppet formativ bedömning. Syftet är vidare att åskådliggöra hur dessa lärare beskriver sig didaktiskt tillämpa formativ bedömning inom svenskämnets kommunikativa förmågor. Med formativ bedömning menas bedömning för att utveckla lärandet framåt. Metoden som användes för att undersöka och besvara studiens syfte och frågeställningar var semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Det genomfördes fem telefonintervjuer. Den teoretiska utgångspunkten som studien baserades på var det sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskijs utvecklingszoner. I resultatet framkom två uppfattningar gällande formativ bedömning. Den första var att formativ bedömning är en process för att föra elevers lärande framåt och den andra var att lärare med hjälp av formativ bedömning kan anpassa undervisningen för att föra elevers lärande framåt. Det synliggjordes även olika fördelar och utmaningar med bedömningsformen. Det framkom en relativt likartad beskrivning av hur formativ bedömning användes. Lärandemålet synliggjordes för eleverna, lärarna införskaffade sig kunskap gällande var eleverna befann sig i deras lärande för att föra lärandet framåt, feedback gavs till eleverna, kamratbedömning genomfördes och slutligen synliggjordes elevers lärande för dem själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)