Sällanköpshandeln i förändring - En fallstudie om fysiska och digitala kanalers funktioner och utmaningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning Examensarbetets titel: Sällanköpshandeln i förändring - En fallstudie om fysiska och digitala kanalers funktioner och utmaningar. Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Mimer Berg, Ellen Fries, Jacob Lilja Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Digitalisering, detaljhandel, digital kanal, fysisk kanal, omni-channel Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka funktioner fysiska och digitala kanaler har för detaljhandelsföretag inom segmentet för sällanköpsvaror i dagens digitaliserade handelsklimat samt vilka utmaningar som föreligger. Metod: Med ett hermeneutiskt förhållningssätt har en kvalitativ fallstudie genomförts. Uppsatsens forskningsansats är abduktiv. Analys och slutsatser bygger på teorier från vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor i kombination med empiriskt material inhämtat från djupintervjuer och observationer. Teoretiska perspektiv: De teoretiska perspektivens huvudområden är den fysiska butikens funktioner, e-handelns funktioner samt omnikanal. Empiri: Det empiriska materialet bygger på en fallstudie av Clas Ohlson och Jula där totalt sju semistrukturerade djupintervjuer gjorts med företagsrepresentanter. Intervjuerna har varit runt en timme långa. Utöver detta har observationer gjorts i butiksmiljö samt av de båda företagens digitala kommunikationskanaler i form av hemsida och mobilapp. Resultat: Studien ledde fram till flertalet insikter om vilka olika funktioner de fysiska- och digitala kanalerna fyller på dagens marknad. Den fysiska kanalens mest centrala funktioner är enligt studien möjligheten att kunna möta kunden personligen samt att ge kunden tillfälle att sensoriskt undersöka produkten. Den digitala kanalens viktigaste funktioner är enligt studien den ökade tillgängligheten samt möjlighet att tillhandahålla ett större informationsutbud.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)