Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. Genom litteraturstudier hämtas information och kunskap om dagvattnets plats och funktion i staden, och hur den historiska utvecklingen har lett till dagens problematik. Genom platsstudier tas inspiration på lösningar och åtgärder från den praktiska verkligheten. För att testa lärdomarna har kvarteret Rönneholm i Malmö fått stå som test för tre ytor som omgestaltas; en bostadsgård, en gata och en park. Arbetet har visat att det med relativt enkla medel går att förändra en miljö i befintlig bebyggelse så att den blir mer hållbar och motståndskraftig mot framtidens klimatförändringar, samtidigt som den skapar sociala mervärden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)