Investerarskyddet i MiFiD II : En jämförelse med gällande rätt samt en rättsekonomisk analys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Martin Ericius; [2016]

Nyckelord: Investerarskydd;

Sammanfattning:

MiFID II står för dörren och en skärpning av reglerna vid investeringsrådgivning avses. I detta arbete undersöker författaren förändringarna som sker av reglerna för dokumentation, ersättning till anställda, lämplighetsbedömningen, kompetenskrav samt bästa orderutförande till icke-professionell kund. Analysen sker med utgångspunkt i de problem som uppmärksammats i tillsynen, främst avseende intressekonflikter och informationsunderläge. Uppsatsen tittar också på de rättsekonomiska effekterna av nämnda förändringar.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)