Arbetsmiljöplanen - vägen till en säkrare byggarbetsplats?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet är att få en förståelse för hur arbetsmiljöplanen används ute i produktion och vad som kan förbättras med dess arbete. Frågeställningarna som besvaras i arbetet är följande: Vad är en arbetsmiljöplan? Hur används arbetsmiljöplanen i produktionen? Kan arbetet med arbetsmiljöplanen i produktionen förbättras? Arbetsmiljöplanen utgör ett dokument vilken upprättas vid byggnads och anläggningsarbeten. Arbetsmiljöplanen baseras på tre ben. Första benet utgörs av de regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen, det andra benet är en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och det tredje benet är åtgärder kopplade till de 13 särskilda riskerna. Syftet är att minska olyckor och tillbud samt att minska ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsmiljö-planen ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen och kontinuerligt uppdateras för anpassning till verksamheten. Studien visar att yrkesarbetarna inte använder arbetsmiljöplanen utan att det framförallt är tjänstemännen som nyttjar den. Av denna orsak är det viktigt att riskerna kommuniceras på annat sätt. Detta sker framförallt via arbetsberedningarna som genomförs när det ska påbörjas nya arbetsmoment på byggarbetsplatsen. Arbetsmiljöplanen används i samband med upprättandet av arbetsberedningar. Det är viktigt att arbetsmiljöplanen uppdateras och verksamhetsanpassas till arbetsplatsen. Studien pekar dock på att det finns en viss brist i detta arbete. Innan byggarbetsplatsen etableras sker en första revidering av arbetsmiljöplanen av BAS-U. Efter denna första revidering sker sällan eller aldrig uppdateringar av arbetsmiljöplanen. Detta beror framförallt på tidsbrist och att platschefen som även är BAS-U har många parallella ansvarsområden. Det finns flera förbättringsområden över arbetet med arbetsmiljöplanen. Till en början finns behov av att jobba mer med verksamhetsanpassningen av arbetsmiljöplanen och kommunicering av riskerna till yrkesarbetarna. Det är av stor vikt att yrkesarbetarna känner till riskerna och återkommande påminns om dem. Ett sätt att nå ut med risker kontinuerligt är att ta upp dem vid veckomöten och eventuella morgonmöten. Ytterligare en metod är att göra arbetsmiljöplanen mer anpassad för yrkesarbetarna, t.ex. genom illustrationer för att vara enklare att ta in för personer som gärna inte läser tunga dokument. Därtill finns möjlighet att ställa krav på hantering av arbetsmiljöplanen under upphandlingen. Krav kan även ställas på bättre samordning av BAS-P och BAS-U. Då är det även av stor vikt att kraven följs upp. Vidare finns behov av att stötta platschefen, eftersom denne har många arbetsuppgifter. Andra tjänstemän med arbetsmiljöutbildning behöver återkommande gå in på arbetsplatsen och se över hur arbetsmiljön fungerar och återkoppla till platschefen som sedan vidtar åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)