POLISERS UPPLEVELSER AV KVINNORS INSTÄLLNING TILLATT MEDVERKA I UTREDNINGAR GÄLLANDE PARTNERVÅLD

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att undersöka poliser inom ingripandeverksamhets (IGV) upplevelser av kvinnans inställning till att medverkai utredningen, baserat på initiala brottsplatsförhör, i partnervåldsärenden.Vidare var syftet även att undersöka hur IGV-poliser upplever att manbör arbeta för att motivera kvinnor till att medverka i utredningen. SjuIGV-poliser intervjuades med en semistrukturerad intervjuguide somsedan analyserades med hjälp av tematisk analys. Med hjälp av analysenidentifierades fyra teman samt åtta subteman. Resultatet påvisade attkvinnors inställning till att medverka i utredningen var negativalternativt ambivalent. Den negativa inställningen berodde till stor del pånormalisering av våldet samt misstro till polis och rättsväsende. Denambivalenta inställningen grundade sig i rädsla för våld samt ovisshetkring exempelvis rättsprocessen. Resultatet till den del av studien somsyftade till att förklara hur poliser upplever att de bör arbeta för attmotivera kvinnor till medverkan i utredningen påvisade att strategiersamt uppträdande är de mest centrala delarna. De strategier som ansågsmest centrala var patrullens uppbyggnad samt avskildhet. Att ha tålamodsamt den förhörsteknik som används under förhöret var de viktigastefaktorerna rörande hur man bör uppträda för att motivera kvinnor attmedverka i utredningen. Normaliseringsprocessen användes för attförsöka förklara kvinnors inställning till att medverka i utredningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)