Ledtidsreduktion genom värdeflödesanalys : Analys och förbättring av ett produktionsflöde

Detta är en Master-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Karl Wall; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Wipro Infrastructure Engineering i Östersund, tillverkare av hydraulcylindrar, vill anpassa tillverkningen av två högvolymsprodukter i det manuella produktionsflödet genom resurssnålare tillverkning för att möta det nya kundkravet om en ledtid på 48 timmar mot tidigare ledtid på 10 arbetsdagar.

Produktionen av hydraulcylindrarna Reach och Sideshift kan delas in i en sekvens om fyra processteg; maskinbearbetning av cylinderrör och kolvstång, svetsning, montering och slutligen lackering och packning.

Värdeflödeskartor över det nuvarande tillståndet för hydraulcylindrarna Reach och Sideshift visade att den värdeskapande tiden i processerna stod för 2,1 % och 1,6 % av ledtiden för Reach respektive Sideshift. Genom observationer identifierades slöserier främst i lager och väntan.  Aktiviteter som inte tillför värde men som är nödvändiga identifierades främst i materialförsörjningen av tillsatsmaterial till processerna. Arbetsinnehållet och arbetsmängden till respektive process styrs genom produktionsberedning i ett MPS-system. Varje process arbetar individuellt utan hänsyn till behovet i nästa process. Detta medför att produktionsprocesserna upplevs som isolerade öar som trycker fram material genom hela tillverkningen.

Med värdeflödeskartor av nuvarande tillstånd som grund och med Lean-metodik som angreppsätt, skapades värdeflödeskartor som visar på ett önskat framtida tillstånd. Ett flertal förbättringsåtgärder genomfördes i syfte att reducera upptäckta icke-värdeskapande aktiviteter i material- och informationsflödet. Flera produktionsprocesser kopplades samman för att bilda en produktionscell. En supermarket för bearbetade cylinderrör och kolvstänger som stödjer FIFU infördes. Kanbanstyrning av tillsatsmaterial implementerades. En kanban-tavla sattes upp för att förenkla informationsflödet och ett kontrollerat lager av färdiga produkter infördes.

Resultaten av förbättringsåtgärderna visar på en minskning av ledtiden genom hela värdeflödet med 50 % för båda produkterna till 4,1 dagar. Andelen värdeskapande aktiviteter ökade med 43 % och 69 % för Reach respektive Sideshift. Seriestorlekarna minskade med 65 % och tiden från start av order i produktionscellen till färdig produkt tar endast 20 timmar.

Slutsatserna från resultatet visar på att ett resurssnålt, förbrukningsstyrt och sammanlänkat värdeflöde går att uppnå med hjälp av metoder och verktyg inom Lean. Ett väsentligt steg i ledtidsreduktion har uppnåtts och författarens åsikt är att företaget genom fortsatt arbete med Lean kan nå en ledtid på 48 timmar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)