Legitimitet genom den språkliga diskursen : En diskursanalys av Global Times och Hong Kong Free Press gällande protesterna i Hongkong 2019

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats är en diskursanalys av den Kina-ägda tidningen Global Times och Hongkong-ägda Hong Kong Free Press gällande artiklar relaterade till de pågående protesterna i Hongkong. Konflikten tycks ha delats upp i två läger ett som representerar ”fastlands Kina” och ett som representerar ”Hongkongborna”. Uppsatsen syfte är att analyser den diskurs genom vilket de båda parterna försöker legitimera sin bild av kon-flikten för omvärlden. Detta kommer göras genom att analysera diskursen som presente-ras i respektive media utifrån fyra nyckelbegrepp inom konflikten, dessa är: ”Human Rights”. ”Hong Kong Human Right and Democracy Act of 2019”, ”Protests” och ”Ba-sic Law”. För att kunna ge en så aktuell bild av konflikten med hänsyn till uppsatsen deadline, har artiklarna jag jobbar utifrån begränsats till novembermånad. Frågeställningen som undersökningen kommer att utgå ifrån är: Vilka sanningsnar-rativ presenteras kring protesterna i medierna Global Times och Hong Kong Free Press och vilka skillnader och gemensamma utgångpunkter finns i de båda narrati-ven? Diskursanalysen kommer kombineras med teorin ”hegemoni” detta för att visa hur Global Times och Hong Kong Free Press försöker skapa en hegemonisk intervention genom respektive diskurs. Resultatet av undersökningen var att de olika diskurser som Global Times och Hong Kong Free Press skapat två verklighetsuppfattningar som konstant kolliderar med varandra. Bristen på en delad uppfattning av betydelserna för nyckelbegrep-pen, presenterade i ovanstående stycke, har skapat olika sanningsnarrativ mellan de båda medierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)