Alltid Online Alltid tillgänglig : En deskriptiv studie om mobiltelefoners roll i vardagliga kamratgruppsinteraktion bland sex tjejer som studerar första året på gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Denna uppsats handlar om hur sex tjejer använder mobiltelefoner i deras vardagliga kamratgruppsinteraktioner. Hur förhåller sig tjejerna till mobiltelefonens roll i deras kamratkulturer? Vad betyder mobiltelefoner för de? Metoden för denna studie är kvalitativaintervjuer. Den teoretiska utgångspunkten som används är från den amerikanska sociologen William A. Corsaro. Studien visar att tillgänglighet och uppdatering genom mobiltelefoner är centrala element i deras lokala kamratkulturer. Det finns en rädsla och oro om att missa någonting viktigt om sina vänner på sociala medier. Det är även viktigt att svara snabbt, annars kan man bli ovän. Trots negativa aspekter använder tjejerna mobiltelefoner främst till att upprätthålla vänskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)