Det korta mötet mellan operationssjuksköterskan och patienten

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Såväl den personcentrerade vården som det perioperativa samtalet handlar om att göra patienten delaktig. Operationssjuksköterskan och patienten ska ha en dialog som ligger till grund för den planerade vården. Att få till ett bra möte och att utföra en god dialog utmanas av arbetsmiljö, organisation samt hur operationssjuksköterskan själv ser på sin vårdande roll. Den perioperativa dialogen består av möte med patienten innan, under och efter operation. I dagens verksamheter sker mötet oftast inne på operationssalen. Mötet är kort och är av varierande kvalité. Operationsmiljön är komplex och högteknologisk, studier visar att operationssjuksköterskans roll mer definieras av hens tekniska kunskaper än sin vårdande roll. Vissa studier beskriver att när den perioperativa dialogen blir av ökar tryggheten hos patienten, operationssjuksköterskan känner sig mer nöjd med sitt arbete och patientsäkerheten ökar. Syfte: Syftet med studien var att undersöka operationssjuksköterskans erfarenheter av främjande respektive hindrande faktorer för det perioperativa mötet med patienten. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ digital enkätstudie med 32 tillfrågade operationssjuksköterskor varav 10 valde att delta. Svaren analyserades sedan med en kvalitativ beskrivande analys. Resultat: Huvudfynden från resultatet visade bland annat på att det som hindrade och främjade ett möte i första hand var tiden. Men även samarbetet med kollegor, den komplexa operationsmiljön och dess påverkan på patienten. Slutsats: Tiden var en avgörande faktor för operationssjuksköterskans möte och samtal med patienten. För att få till det korta mötet visade det sig att operationssjuksköterskan många gånger var tvungen att göra avkall på andra arbetsuppgifter eller planera om den lilla tid som fanns. Vissa oklarheter finns angående ansvaret för det perioperativa dialogen intraoperativt, avseende vad som ska hanteras av anestesi- respektive operationssjuksköterskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)