Neutral fred? : en analys av vilka mål och strategier som förespråkas för fredsbevarande operationer

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka vilken typ av fred som förespråkas i fredsbevarande operationer samt vilka metoder för att uppnå fred som premieras. För att avgränsa undersökningen har en specifik operation – FN:s insats i Mali, MINUSMA – valts ut. Primärmaterialet som analyseras är en rapport av svenska Totalförsvarets forskningsinstitut som utvärderar operationens resultat och utmaningar. Frågeställningen som används är: Vilken typ av fred förespråkas i FOI:s rapport och vilka metoder menar de är relevanta för att uppnå fred? Uppsatsen presenterar ett teoretiskt ramverk som beskriver hur fredsbevarande operationer exporterar en mall för hur fred ska uppnås utifrån liberala normer. Dessutom redogör uppsatsen för en teoretisk grund kring att metoderna som används för att uppnå fred är sådana som verkar på makronivå. Undersökningens metodologiska tillvägagångssätt är en kvalitativ innehållsanalys som utförs med hjälp av kategorier som identifieras utifrån teorin. Huvudkategorin liberal fred har underkategorierna demokratiskt styrelsesätt, upprättande av rättsstatsprincipen och institutionsbyggande. Analysens andra huvudkategori åtgärder på makronivå har underkategorierna staten och samarbeten. Genom att kategorisera materialet utifrån de identifierade temana framkommer att rapporten uppvisar innehåll i alla presenterade kategorier. Utifrån detta dras slutsatsen att innehållet i rapporten styrker teorin om att fredsbevarande operationer exporterar liberal fred genom åtgärder på makronivå. Ytterligare en slutsats som dras är hur fredsbevarande operationer som är utformade enligt denna mall blir ett uttryck för postkoloniala strukturer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)