Sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters egenmakt i psykiatrisk öppenvård

Detta är en Magister-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Egenmakt definieras som individens valfrihet, inflytande och kontroll över den egna livssituationen. Det finns ett stort behov av ökad egenmakt hos individer med psykisk ohälsa och arbetet med att stärka patienters egenmakt är en viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan i den psykiatriska vården. Delaktighet är en betydande faktor för egenmakt, dock finns en mängd faktorer som försvårar patientens delaktighet i vården, främst i form av tillgänglighet, tid och verksamhetens resurser. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters egenmakt i psykiatrisk öppenvård. Metod: Totalt 8 sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrisk öppenvård har intervjuats utifrån semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Resultat: I analysen framkom tre slutkategorier som beskrev sjuksköterskornas erfarenheter av att stärka patienters egenmakt; “Att anpassa vården efter patientens förutsättningar”, “Att våga släppa taget” samt “Att behöva förhålla sig till teamet och organisationen”. Slutsats: Resultatet visade att arbetet med att stärka patientens egenmakt är en viktig del av omvårdnadsarbetet i den psykiatriska öppenvården, samtidigt som detta även kan upplevas både svårt och utmanande för sjuksköterskan. Det framkom att sjuksköterskan anser att det kan finnas risker med patientens egenmakt beroende på patientens förutsättningar och förmågor. Även vikten av att sjuksköterskan är medveten om maktobalansen i vården belystes. Resultatet visade att sjuksköterskans arbete med att stärka patientens egenmakt dock ofta försvåras av resursbrist, men även på grund av vårdkulturen. För att möjliggöra sjuksköterskans arbete med att stärka patientens egenmakt behöver sjuksköterskan ges förutsättningar för detta genom tillräckliga resurser samt stöd från kollegor och ledning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)