Kärleksbudskapet och realpolitiken : En analys av Svenska kyrkans engagemang i migrationspolitiken

Detta är en Magister-uppsats från Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

Sammanfattning: Svenska kyrkan har flera gånger offentligt engagerat sig i migrationsfrågan. I den här uppsatsen analyseras, utifrån en dekonstruktion av skriften ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna”, hur Svenska kyrkans nationella ledning använder kärleksbudskapet för att motivera sitt engagemang i migrationspolitiken. I dekonstruktionen identifieras tre temor som berör rörelse, inkludering respektive makt. Materialet från dekonstruktionen diskuteras även utifrån Reinhold Niebuhrs och Jacques Derridas etik. Ett resultat från dekonstruktionen är att begreppet kyrkan som något transcendent eller som en organisation har betydelse för hur kärleksbudskapet kommuniceras. Vidare föreslås utifrån arbetet i uppsatsen att även människans egenkärlek skulle behöva diskuteras i en skrift som ”Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna”. Ett annat resultat är att i kyrkornas budskap finns en inneboende maktkamp mellan kärleksbudskapet och de politiska lagarna, vilket skulle behöva belysas i skriften.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)