Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Marina kolonilotter startade som föreningsbaserade småskaliga odlingar av musslor, ostron och alger i Danmark och har på tio år blivit etablerat på många platser i landet. I Sverige är fenomenet fortfarande relativt okänt, men havet är ett hett ämne och projekten som kretsar kring havet blir bara fler längs Sveriges västkust. Det finns också planer för etablering av marina kolonilotter i Sverige framöver. Trots detta saknas det litteratur, studier och forskning om fenomenet samt en klar definition av vad marina kolonilotter är. Detta utgör en kunskapslucka som den här studien avser att bidra till att fylla. Syftet med studien är att undersöka och beskriva fenomenet marina kolonilotter samt potentialen för dem i Västsveriges kustområde, med koppling till ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet. Studien har en kvalitativ metodingång och har genomförts utifrån textanalys av litteratur och vetenskapliga rapporter inom närliggande ämnesområden och semi-strukturerade informantintervjuer. Studiens resultat har analyserats utifrån fem utvalda teman som vi identifierat och genom denna analys har en definition av fenomenet marina kolonilotter tagits fram, där marina kolonilotter kan sägas vara: en plattform för gemensam småskalig odling av skaldjur, blötdjur och alger i havet, där miljö, havsmedvetenhet, socio-kulturell förankring och lärande står i fokus oavsett om målet med odlingen är socialt, självförsörjande eller kommersiellt. Dessutom har ett antal potentialer kopplat till marina kolonilotter framkommit, där vi kan konstatera att det finns många sociala fördelar, exempelvis samarbete och demokratiska processer som kommer av föreningsverksamhet, lärande och medvetenhet om havet och ökad känsla av platstillhörighet. Det finns dessutom ekologiska fördelar i och med att de arter som odlas kan hjälpa till att filtrera och ta upp näring ur vattnet. Ekonomiskt finns det främst potential när det kommer till turism och restaurangverksamhet kopplat till de marina kolonilotterna, men det skulle även kunna vara ett sätt för fiskare att diversifiera sin inkomst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)