Exploring the governance of platform cooperatives A case study of a multi-stakeholder marketplace platform cooperative.

Detta är en Master-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Plattformkooperativismen är en rörelse som kritiserar företagsägda digitala plattformar under konceptet delningsekonomin för deras roll i att skapa dåliga sociala arbetsförhållanden samt att extrahera stora vinster enbart genom att kontrollera flödena mellan utbud och efterfrågan. Syftet med denna rörelse är att förändra existerande ägandestrukturer till förmån för de som arbetar på digitala plattformar, etablera en demokratisk styrning samt att återuppliva begreppet solidaritet. Det finns dock ett stort behov av att utöka vår nuvarande teoretiska och empiriska kunskap kring denna rörelse. Speciellt när det gäller styrningen av sådana initiativ som går från ett centraliserat topp-ner beslutsfattande mot mer komplexa flerparts arrangemang. Syftet med denna studie är därför att identifiera de implementerade styrningsmekanismerna i ett plattformskooperativ samt att definiera effekterna av dessa styrningsmekanismer. För att uppnå detta utfördes en induktiv fallstudie på ett marknadsorienterat plattformskooperativ som heter Fairmondo. De empiriska fynden identifierade fyra kategorier av effekter som genererades av Fairmondos styrningsmekanismer, navigation av kapitalismen, demokratiskt deltagande, obligatorisk transparens, engagera gemenskapen. Efter att ha identifierat de fyra kategorierna av effekter utvecklades ett generellt styrningssystem för marknadsorienterade plattformskooperativ som beskriver dessa som fyra sammanvävda komponenter vilka tillsammans utgör en generell styrningsmodell för plattformskooperativ som kan vägleda ytterligare forskning och praktiska implementationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)