Resultatmanipulering vid VD-byten - en studie avseende förekomsten av samband mellan VD-byte, goodwillnedskrivningar samt FoU-kostnader bland svenska börsbolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: De periodiseringsmöjligheter som tillåts enligt rådande reglering möjliggör för upprättare av externredovisning att i viss utsträckning påverka redovisat resultat genom subjektiva bedömningar och uppskattningar av värdet i vissa poster. Bakomliggande teorier och tidigare forskning har visat att det finns risk för opportunistisk resultatmanipulering i samband med VD-byten, i synnerhet så kallad ”big bath”-manipulering. Nedskrivning av goodwill har tidigare påvisats öka signifikant i samband med VD-byten, vilket kan förklaras med big bath-teorin. Forskare har även föreslagit att utgifter för forskning och utveckling (FoU) är en ytterligare post som kan manipuleras i enlighet med big bath. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida ett samband föreligger mellan VD-byten, nedskrivningar av goodwill samt ökade kostnader för FoU. Ett sådant samband skulle kunna utgöra en indikation på att big bath-fenomenet förekommer bland svenska börsnoterade bolag vid VD-byten. Metod: För att besvara studiens frågeställning har en kvantitativ metod tillämpats genom vilken en hypotes vardera, för nedskrivningar av goodwill respektive ökade FoU-kostnader, testats. Initialt utfördes en univariat analys, följt av såväl ett korrelationstest som ett t-test. Avslutningsvis utfördes regressionsanalyser. Resultat och slutsatser: Resultatet av de utförda statistiska testerna visade att ett signifikant samband föreligger mellan nedskrivningar av goodwill och byten av verkställande direktör. Motsvarande samband mellan FoU-kostnader och VD-byten kunde dock inte konstateras. Detta innebär att den första nollhypotesen, gällande nedskrivningar av goodwill, kunde förkastas. Nollhypotesen avseende FoU-kostnader kunde inte förkastas. Att ett samband mellan nedskrivningar av goodwill och VD-byten konstaterats kan vara en indikation på förekomsten av big bath-redovisning bland svenska börsbolag. Förslag till vidare forskning: Ett större urval samt ytterligare variabler i testerna skulle vara av intresse. Vidare skulle ett inkluderande av andelen aktiverade respektive kostnadsförda utgifter för forskning och utveckling möjligtvis resultera i en annan slutsats. Därtill utgör det faktum att tidsbegränsningar lett till att urvalet i denna studie, i synnerhet gällande FoU-kostnader, möjligtvis inte är representativt för hela populationen. Detta då FoU-utgifter bland många företag enbart redovisas i noterna, vilket omöjliggjort adekvat insamling via databaser och resulterat i ett stort bortfall. Dessa omständigheter utgör grund för ytterligare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)