“Väldigt viktigt att den sexuella delen i livet inte glöms bort!” : En kvantitativ enkätstudie som beskriver i vilken utsträckning arbetsterapeuter inom ungdoms- och vuxenhabilitering i Sverige arbetar med sexuell hälsa samt deras uppfattning om ämnet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

Sammanfattning: Studier visar att sexuell hälsa upplevs som ett relevant arbetsområde inom arbetsterapi men i nuläget är det många arbetsterapeuter som utesluter ämnet i sitt dagliga arbete, även inom habilitering. Syfte: Syftet med studien var att beskriva i vilken utsträckning arbetsterapeuter inom ungdoms- och vuxenhabilitering i Sverige arbetar med sexuell hälsa samt deras uppfattning om ämnet. Metod: En kvantitativ enkätstudie där deltagarna rekryterades genom ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval. Undersökningen bestod av 71 arbetsterapeuter som arbetar inom ungdoms- och vuxenhabilitering i Sverige. Data analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. Resultat: 53 deltagare hade aldrig utfört någon intervention relaterat till sexuell hälsa. 35 hade tagit upp ämnet med en patient någon/några gånger per år. 38 uppgav att deras patienter aldrig hade tagit upp ämnet med dem. 37 instämde delvis att de är bekväma med att ta upp frågor gällande ämnet. 55 ansåg att de inte har tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta med ämnet. 42 ansåg att sexuell hälsa är en del av deras arbetsområde. Slutsats: Arbetsterapeuter inom habilitering är i behov av mer kunskap och verktyg för att kunna arbeta med ämnet på ett professionellt och tryggt sätt. Arbetsterapeuter har kompetens att arbeta med ämnet vilket kan ge patienterna möjligheten till en god sexuell hälsa. Genom tydligare riktlinjer på arbetsplatsen, mer undervisning i grundutbildningen samt utbildning via verksamheten kan arbetet för den sexuella hälsan gynnas för patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)