Myten om världens svenskaste spelbolag : en kandidatuppsats om Svenska Spels kommunikationsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Vad: Kandidatuppsats HT 2018. Lunds universitet, institutionen för Kommunikation och Medier. Titel: Myten om världens svenskaste spelbolag Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att studera paradoxen som uppstår mellan Svenska Spel (SvS) roll som socialt ansvarstagande gentemot medborgarna och deras roll som vinstdrivande bolag samt hur dessa tar sig uttryck i SvS kommunikationsarbete. För att uppnå syftet har vi ställt oss följande frågeställningar: Hur framställs SvS roll som socialt ansvarstagande bolag genom deras kommunikationsarbete? Hur framställs SvS roll som vinstdrivande bolag genom deras kommunikationsarbete? Metod och material: Kvalitativ textanalys utifrån retorik- argumentations- och semiotisk analys med en hermeneutisk vetenskapssyn. Materialet i form av reklamfilmer, vinnarhistorier, årsredovisning och är insamlat från SvS webbplats samt ett inslag från TV4 Nyhetsmorgon. Studien har sin teoretiska förankring i Barthes mytologier, T. H Marshalls socialt medborgarskap, Baumans konsumism och Campbells teori om konsumtionsdrömmar. Slutsatser: Studien visar på att SvS har mycket svårt att skilja rollerna ifrån varandra. I samtliga delar av analysen ser vi denna svårighet och båda rollerna är ständigt närvarande. Vi visar på hur SvS i flera delar av sin kommunikation uppvisar en motsägelse i sitt uppdrag. Studien visar också på att SvS använder det sociala ansvarstagandet i konkurrerande syfte. Detta då de ofta framställer sig som ett “schysstare” och bättre alternativ än sina konkurrenter genom att bland annat framhäva sina verktyg för ansvarsfullt spel. Slutligen visar studien även på hur staten, genom SvS, försöker stärka konsumtionssamhället och konsumismen i det genom att uppmana till ökad konsumtion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)