En fallstudie om lagereffektivisering - Coop Extra Norremark

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Denna studie handlar om varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror på Coop Extra Norremark i Växjö. Studien var ett uppdrag från Coop Extras butikschef, som ansåg att matbutiken var i behov av att effektivisera butikens varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror. Situationen på Coop Extra innebar ett överfyllt och ostrukturerat varulager, vilket gjorde att det gick åt mer tid än nödvändigt att hantera varor samt att mer kapital bands i butikens lager än vad som var behovet. Lean har förekommit inom tillverkningsindustrin sedan 1980-talet. I början av 2000-talet spred sig Lean till tjänsteföretag och offentlig verksamhet. Lean innebar då produktutveckling och effektivisering av organisationens olika processer, för att generera en högre kundnytta. När Lean används skapas möjligheter för en organisation att uppnå resultat som tillfredsställer medarbetare, kunder, ägare och övriga intressenter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva Coop Extras varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror, att identifiera problem inom varuhantering och lagerstyrning samt analysera om det gick att effektivisera dessa med hjälp av Lean. Därmed blev syftet också att föreslå användning av olika Lean-verktyg som var lämpliga att lösa Coop Extras problem med varuhantering och lagerstyrning av kolonialvaror. Metod: En kvalitativ fallstudiedesign genomfördes med både användning av den kvalitativa och kvantitativa metoden. Empirin samlades in genom semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer, observationer samt informationsdata från Coop Extras datasystem. Teorin byggdes av litteratur, artiklar, tidigare studier på området samt Internetkällor. Slutsats: Effekten av de föreslagna Lean-verktygen på Coop Extras problem skapade förutsättningar för att mer tid kunde ha frigjorts till att arbeta med avdelningen kolonial och att kostnaderna kunde ha minskats i form av lägre kapitalbindning. Sammanfattningsvis visas att Lean kunde ha resultatpåverkan på de varugrupper som studerades på Coop Extra genom de föreslagna Lean-verktygen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)