Upplevelser av mindfulness ur ett aktivitetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Arbetsterapi främjar människors delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Mindfulness, medveten närvaro, är en mycket gammal buddhistisk lära som beforskats vetenskapligt sedan 70-talet men väldigt sparsamt inom arbetsterapin. Syfte: För att förbättra kunskapsläget kring mindfulness och arbetsterapi undersöktes upplevelser av mindfulness och dess betydelse i vardagen ur ett aktivitetsperspektiv. Metod: En kvalitativ ansats valdes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju yrkesarbetande deltagare som utövar mindfulness. Dataanalys genomfördes med innehållsanalys. Resultat: Dataanalysen ledde till fyra huvudkategorier: kontroll över sitt beteende och görande, medveten närvaro - att vara i nuet, inre förändringar till följd av mindfulness samt övriga effekter av mindfulness. Huvudsakligt resultat var att deras upplevelser var positiva, och att mindfulness har haft betydelse för deras vardagsliv. Slutsats: De positiva upplevelserna och betydelsen i vardagslivet kan kopplas till aktivitetsvetenskap då upplevelser och vardagslivet är kopplade till aktivitetsengagemang och aktivitetsbalans. Dock är denna studie i sig för liten för att slutsatser ska kunna dras från resultatet, därför rekommenderas fler studier på området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)