Sjuksköterskans upplevelse att kommunicera med personer som drabbats av afasi

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Människor som drabbas av stroke kan få olika grader av svårigheter medkommunikationsförmågan, och afasi är vanligt förekommande. Det finns en rad olikainstrument för att diagnosticera svårighetsgrader av afasi samt många olika tillgängligahjälpmedel som underlättar kommunikationen mellan den drabbade och sjukvårdpersonal.Som sjuksköterska så har du ett etiskt och juridiskt ansvar att ge en bra och säker vård till allapatienter samt stödja deras delaktighet inom vården, och där spelar kommunikationen en storroll i hur man bäst skapar en bra vårdrelation.Det saknas kunskap om hur sjuksköterskor upplever kommunikationen med personer somdrabbats av afasi. Utmaningarna är många och skiljer sig inte minst från person till person,därför har vi i denna kvalitativa intervjustudie valt att undersöka sjuksköterskors upplevelserav att kommunicera med människor som drabbats av afasi till följd av stroke. Iundersökningen har vi intervjuat fem sjuksköterskor som arbetar på en medicinsk avdelning,för att på så sätt få en förståelse kring deras upplevelse av att kommunicera med människorsom drabbats av afasi.I studien kommer vi fram till att upplevelserna väcker både upplyftande och tyngande känslordå sjuksköterskorna upplevde olika hinder samt hade olika strategier för att underlättakommunikationen. Anledningen till att vi valde ämnet är för att vi anser att det är av vikt attundersöka vilka problem som finns inom vården när det kommer till kommunikationen medmänniskor med afasi, och med en förhoppning om att det ska hjälpa till i förbättringen avvården i framtiden både för sjuksköterskor och patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)