Minimering av resursanvändning för ett CIP-system : Undersökning med faktorförsök

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Maskinteknik

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att utforska möjligheten att minska resurssvinnet vid utförande av en så kallad clean-in-place-rengöring. Arbetet svarar på frågor gällande de möjligheter som finns att effektivisera rengöringsprocessen alternativt att minska medieförbrukningen genom att förkorta sköljtider. Den huvudsakliga metoden som arbetet baseras på är faktorförsök genom försökplanering. Detta är en metod för att strukturera försök med flera korrelerande faktorer. De faktorer som har förändrats med mål att göra resurseffektiviseringar är en minskning av lutlösningstemperatur för rengöring, prov av olika mängd tillsatsmedel i lutlösningen och en förkortad tid för avslutande kallvattensköljning. Analysen visar att godkända resultat för rengöring erhålls även efter genomförda förändringar. En stor del av arbetet fokuserar på förståelse av systemets uppbyggnad och funktion. Att återvinna spolvatten i högre grad och att använda en lägre lutkoncentration skulle vid vidare arbete kunna ge möjlighet att ytterligare minska resursförbrukningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)