Prediktiv analys i vården : Hur kan maskininlärningstekniker användas för att prognostisera vårdflöden?

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

Sammanfattning: Projektet genomfördes i samarbete med Siemens Healthineers i syfte att utreda möjligheter till att prognostisera vårdflöden. Det genom att undersöka hur big data tillsammans med maskininlärning kan utnyttjas för prediktiv analys. Projektet utgjordes av två fallstudier med mål att, baserat på data från tidigare MRT-undersökningar, förutspå undersökningstider för kommande undersökningar respektive identifiera patienter som riskerar att missa inbokad undersökning. Fallstudierna utfördes med hjälp av programmeringsspråket R och tre olika inbyggda funktioner för maskininlärning användes för att ta fram prediktiva modeller för respektive fallstudie. Resultaten från fallstudierna gav en indikation på att det med en större datamängd av bättre kvalitet skulle vara möjligt att förutspå undersökningstider och vilka patienter som riskerar att missa sin inbokade undersökning. Det talar för att den här typen av prediktiva analyser kan användas för att prognostisera vårdflöden, något som skulle kunna bidra till ökad effektivitet och kortare väntetider i vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)