Sociala Medier - Jakten på den förlorade intimiteten : En kvalitativ studie om Facebook, Instagram och Snapchat

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie undersöker hur och varför användare av sociala medier sprider sin aktivitet över flera av dessa samtidigt. Fokus låg på de tre sociala medierna Facebook, Instagram och Snapchat. Studien genomfördes genom att hålla parintervjuer med användare av dessa medier för att sedan applicera det erhållna resultatet på ramverket kontextuell integritet. Resultatet av studien är intressant för de företag som utvecklar och använder sig av sociala medier och även för framtida forskning inom ämnet. Vår studie visade en skillnad i delandet av information över de tre sociala medierna. Den främsta orsaken till skillnaden identifierades som storleken på kontaktnäten hos medierna, och dess inverkan på vad som upplevdes vara ett intrång i den personliga integriteten när information delades. Förutom den ökade visibiliteten som kommer med ett större kontaktnät hade det även inverkan på den underliggande aktiviteten på mediet vilket kan ses som en orsak till ett minskande av aktivt användande. De slutsatser som drogs kring framtiden var att sociala medier, både dagens och framtida, måste ge användarna ett alternativ att dela in sitt kontaktnät  i grupper. Alternativt att de sociala medierna själva måste bli nischade för en specifik del av användarnas kontaktnät. Detta kommer tillåta användarna att dela accepterbar information i lämpliga kanaler.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)