Magnetkameraundersökningar av gravida kvinnor och foster - Potentiella risker för fostret

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Magnetresonanstomografi (MR) har blivit en viktig modalitet inom den radiologiska verksamheten. MR anses vara en säker diagnostisk metod att använda sig av på gravida kvinnor, dock är forskningen alldeles för begränsad inom MR-säkerhet gällande gravida kvinnor vilket inte gör det svårt att påstå att undersökningen är helt riskfri för kvinnan och fostret. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att granska påverkan och potentiella risker för fostret i samband med en MR-undersökning på gravida kvinnor. Metod: Metoden som valts till examensarbetet är en litteraturstudie som omfattar tolv vetenskapliga artiklar från tre olika databaser. Resultatet: Resultatet visar ingen påverkan på foster som genomgått en MR-undersökning under fosterstadierna. Inga negativa biologiska effekter eller påverkan på hörseln framkom i studierna. Undersökningstid och fältstyrka var faktorer som kunde påverka värmeökningen under undersökningen. Gadolinium bör ej användas under en graviditet om inte nyttan överskrider risken. Konklusion: MR-undersökning utan gadoliniumkontrastmedel är en av de mest skonsamma undersökningarna för kvinnan att utsätta sig för under sin graviditet då andra alternativ som till exempel datortomografi hade utsatt både kvinnan och fostret för joniserande strålning. Trots att undersökningen anses vara säker måste personalen vara återhållsamma med att utsätta gravida kvinnor för MR-undersökningar då forskningen idag är alldeles för begränsad. Det krävs således mer forskning inom området för att kunna fastställa MR-undersökning med gadoliniumkontrastmedel som en säker undersökning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)