Barnmorskans upplevelse av en doulas närvaro under förlossning

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Nimmi Domgren; [2014-01-27]

Nyckelord: doula; stöd; barnmorska; upplevelse; doula; support; midwife; experience;

Sammanfattning: Bakgrund: Att ge stöd är en central roll i barnmorskans yrke. Kvinnan kan välja att ha sin partner, vän, släkting eller en utomstående person med under förlossningen som ett stöd. Att välja att ha med sig en doula till förlossningen har under årens lopp ökat. Flera studier visar på att en doulas närvaro under förlossningen är både psykiskt och fysiskt positivt för kvinnan och barnet. Dock finns det ett fåtal studier som beskriver hur barnmorskan upplever en doulas närvaro under förlossningen. Syftet: med denna studie är att beskriva barnmorskornas upplevelse av en doulas närvaro under förlossningen. Metod: fyra barnmorskor intervjuades. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet: presenteras i fyra huvudkategorier: ”att kunna ge gott stöd”, ”att öka kunskapen om födande i olika kulturer”, ”att sakna den där speciella kontakten med kvinnan” och ”att uppleva att kommunikationen med doula och kvinna inte fungerar”. Barnmorskorna upplevde att doulan var ett gott stöd till kvinnan och upplevde att de hjälpte barnmorskan med att avlasta då barnmorskan inte alltid hade möjligheten till att ge kontinuerligt stöd. Doulorna hjälpte även barnmorskorna att få en annan förståelse för hur kvinnor i andra kulturer är och vara mer öppna i mötet med invandrarkvinnor då barnafödande är så kulturellt. De gav även barnmorskan möjligheten till att kunna kommunicera med icke svensk talande kvinnor. Dock upplevde barnmorskorna att vid vissa tillfällen saknade den speciella kontakten som barnmorskan och kvinnan/paret ibland bygger upp när en doula är närvarande. Barnmorskorna gav även uttryck för att vid vissa fall så fungerade inte kommunikationen mellan barnmorska, doula och kvinnan. Konklusion: Barnmorskan upplevde en doulas närvaro under förlossningen som en tillgång för den födande kvinnan men samarbetet utifrån arbetsuppgifter mellan dem behövs förtydligas ABSTRACT Background: To give support is one of the most important tasks of being a midwife. The woman can choose to have her partner, friend, family member or someone else during labor as support. To have a doula present during labor has grown during the recent years. Studies have shown that a doulas presence during labor has positive effects on the mental and physical health of the mother and child. There is how ever less studies done on how the midwife experiences a doulas presence during childbirth. The aim: of this study is to describe midwives' experience of a doulas presence during childbirth. Method: Four midwives were interviewed. The interviews were analyzed using a qualitative content analysis. Results: Four main categories emerged: "to provide quality support", "to increase knowledge about birthing in different cultures", "lacking that special connection with the woman" and "to experience that communication with the doula and the woman does not work". The midwives felt that the doula was a good support to the woman and felt that they could provide good care to the woman giving birth when the midwife did not always have the opportunity due to stress. They also felt that the doulas helped the midwives to understand other cultures and also to communicate with non- swedish speaking women. The midwife’s also expressed that the contact between the woman and midwife sometimes was lacking due to the doulas presence. The midwives also expressed that in some cases the communication between the midwife, doula and woman failed to work. Conclusion: The midwife's experience of a doulas presence during labor looks upon as an asset for the woman, however, on the basis of tasks between them need to be clarified.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)