Vad sopas under mattan? – en analys av barn- och vuxenrelationen i Sara Lövestams och Per Gustavssons bilderbok Under mattan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen analyserar Sara Lövestams och Per Gustavssons bilderbok Under mattan (2018). Bilderboken är skriven utifrån det idiomatiska uttrycket "att sopa något under mattan" och den illustrerar vad som faktiskt händer, bokstavligt talat, om vi sopar in allt möjligt under mattan. Syftet med analysen är att undersöka om och hur de vuxnas brister framställs samt hur relationen mellan barn och vuxna skildras. Uppsatsens metod utgår från bland annat Ulla Rhedins bilderbokskoncept. Ytterligare metoder som använts är närläsning och ikonotext samt analys av karaktärer. Analysen visar att föräldrarna i bilderboken brister i sin vuxenroll samtidigt som barnet tar mer ansvar och växer in i rollen som det kompetenta barnet. Relationen mellan barnet och de vuxna är spänd samt speglar den makt vuxna har över barn i samhället idag. De vuxnas brister blir synliga både i bild och text, där bilden vid flera tillfällen förstärker textens budskap. Under mattan har potential att användas i undervisningen med både äldre och yngre elever och berättelsen har flera nivåer som går att anpassa utefter elevgruppens ålder och mognad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)