”Om kunskap blir viktigare kommer det bli mer ämnesinriktat i framtiden” : Lärarlaget i teori och praktik

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

Författare: Emil Koverot; [2008]

Nyckelord: lärarlag; skolorganisation;

Sammanfattning:

Lärarlag är idag den dominerande arbetsformen inom skolan. Arbetsmetoden antas leda till fler samarbeten och mer samverkan. Ämnesintegration är en naturlig följd av lagarbetet och syftar till att ge eleverna en mer lustfylld arbetsmiljö och större bredd i kunskapsinhämtandet. Trygghet och social samvaro är andra ledord som ska ge tyngd åt arbetssättet. I denna studie framgår det att lärarlagen och organisationen omkring ger eleverna en tryggare miljö men samtidigt svagare ämneskunskaper. Den visar också att lärarna trivs med arbetet i laget men att det finns arbetsmiljöfaktorer som talar emot lagarbetets funktionalitet, så som trångboddhet och en vikariesituation där lärarna ofta måste vikariera inom ämnen där de saknar kompetens. Studien visar också att lagarbete på en skola gärna bidrar till cellbildning, att skolan delas i flera separata och självstyrande grupper som ogärna samarbetar med varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)