Kvinnans sexuella hälsa efter sexuella övergrepp i barndomen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Av alla barn i världen har cirka 5-20% någon gång blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Flickor utsätts för sexuella övergrepp i tre gånger högre utsträckning än pojkar enligt tidigare studier. Ett sexuellt övergrepp innebär alla former av sexuella handlingar som ett barn utsätts för av en annan person. Dessa sexuella handlingar kan leda till traumatisk sexualisering vilket innefattar en process där barnets sexualitet inte utvecklas på ett lämpligt sätt. Sexuell hälsa är ett begrepp som innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sin sexualitet och är inte enbart avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnors sexuella hälsa påverkas av sexuella övergrepp i barndomen. Metod: Litteraturöversikt med en kvantitativ ansats. Innehållande 11 artiklar som analyserats och bearbetats enligt Forsberg och Wengströms analysmetod. Databaserna PubMed och PsycInfo användes vid datainsamlingen. Roys adaptionsteori utgjorde litteraturöversiktens teoretiska referensram. Resultat: Studien baseras på elva originalartiklar med kvantitativa studier genomförda i Australien, Kanada, Kina och USA. Kvinnornas sexuella hälsa påverkades i flera avseenden och bildade tre olika kategorier: Kvinnans sexuella beteenden, Psykologisk påverkan; sexuell självkänsla, kroppsuppfattning och anknytning och Kvinnans fysiologiska påverkan, tillfredsställelse och funktionalitet. Slutsats: Kvinnors sexuella hälsa blir negativt påverkat av sexuella övergrepp i barndomen i flera aspekter så som det sexuella beteendet, självkänslan och kroppsuppfattningen. Även en negativ påverkan uppstår i anknytningen till partnern och den sexuella fysiologin, tillfredsställelsen och funktionaliteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)