Misskötsamhet på grund av alkohol - En komparativ studie mellan Sverige och Danmark

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Denna komparativa uppsats analyserar vilka likheter och skillnader det finns mellan Sverige och Danmark avseende uppsägning och avsked vid misskötsamhet på grund av alkohol. Vidare analyseras vilken vikt som fästs vid arbetsgivarens intresse vid intresseavvägningen. För att besvara frågeställningarna har rättsdogmatiskt- och komparativ metod använts. Det föreligger både skillnader och likheter mellan länderna. En viktig skillnad mellan länderna är hur anställningsskyddet ser ut och vem som omfattas av detta. Vidare synes det vara enklare för arbetsgivaren att säga upp eller avskeda en arbetstagare som missköter sig på grund av alkohol i Danmark jämfört med Sverige. Arbetsgivarens avsked och uppsägningsrätt mer långtgående i Danmark då alkoholproblem oftare motiverar en uppsägning eller avsked. I Sverige är rättstillämpningen mer förmånlig för arbetstagarna då det ställs ett förhållandevis högt krav på arbetsgivaren vid misskötsamhet på grund av alkohol och ett ännu mer omfattande krav vid alkoholmissbruk av sjukdomskaraktär. Alkoholpolitiken skiljer sig även mellan länderna. Där alkoholpolitiken i Sverige har fått ett stort genomslag i Arbetsdomstolens bedömning på bekostnad av arbetsgivarens intresse. I Danmark handlar domstolarnas argumentation mer om arbetstagarnas skyldigheter. Ur en arbetsgivarsynvinkel kan det antas att dennes intresse bättre tillgodoses i Danmark då danska arbetsgivares skyldigheter inte är lika långtgående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)