Vilka aspekter är viktiga att beakta vid byggnation av maskinhall : en enkätstudie hos lantbrukare

Detta är en M1-uppsats från SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: I samband med att dagens produktionsgrenar inom lantbruk blir omfattande och även gårdarnas maskiner blir större så krävs det byggnader som är anpassade till det, vilket inte brukar vara fallet. De maskinhallar som byggdes förr är alldeles för låga i tak och för små. Ekonomin i lantbruksföretag är ofta pressade och för att få ner kostnaderna är det viktigt att kunna sköta servicen på maskiner själva. Därför behöver lantbruksföretaget ofta en välutrustad verkstad Målet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som är viktiga att tänka på vid byggnation. Även vilka faktorer som spelar roll beroende på vilken storlek byggnationen ska vara. Syftet är att den här studien ska kunna hjälpa lantbrukare inför en byggnation och vad man ska tänka på vid en nybyggnation. Vi har använt oss av en litteraturstudie och enkätundersökning för att fördjupa oss inom detta ämne. Inom litteraturstudien fördjupade vi oss i frågor som rör brandskydd, ljudisolering, oljeavskiljare, värmesystem och ventilation samt undersökte möjligheten att använda taket till solceller. Fyra av gårdarna som är med i intervjuerna ligger runt Örebro och tre av gårdarna ligger i Skåne. Storleken på gårdarna varierar från 100 hektar till 1800 hektar: Alla gårdarna har växtodling som huvudverksamhet men har sedan flera andra verksamhetsgrenar. Storleken på deras maskinhallar har varierat från 648 m2 till 2760 m2 Det vi har kommit fram till i resultatet är att priset på byggnaden varierade stort beroende på om det var totalentreprenad eller om mycket gjordes själv. Resultatet visade även att byggnaden användes till fler ändamål så som förvaring, tvätthall, kontor, sprutbod och oljerum. I enkätundersökningen syns även att golvvärme var ett vanligt sätt att fördela värmen. Storleken på byggnaden varierade inte på grund av arealen utan mer på ekonomiska och estetiska skäl. Kostnaden per kvadratmeter varierade stort. Den gård som hade byggt billigast hade en kvadratmeterkostnad på 2200 kr medan gården med högst byggkostnad landade på nästan 3900 kr per kvadratmeter. Detta berodde på att gården byggde mycket i egen regi medan den gården med högst byggkostnad använde totalentreprenad. Gårdarna uppgav att eget arbete och material var medräknat i dessa siffror. Slutsatsen i detta arbete är att storleken på byggnaden till största del styrs av gårdens ekonomi och hur mycket arbete man kan göra själv. Det är tydligt att byggnaderna har blivit större idag än vad de var för 30 år sedan och att de dessutom är mångsidigare idag. För att bygga en välfungerande maskinhall/verkstad idag bör man besöka flera byggen för att få idéer innan ens egen byggnation drar igång. När det kommer till uppvärmning så är det olika från gård till gård beroende på vilka förutsättningar som finns men flest har valt golvvärme.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)