Koncept till campingbutik : Förbättringsarbete av campingbutik med fokus på platsinnovation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Anni Liljegren; [2020]

Nyckelord: Platsinnovation; Camping; Dalarna; Grafisk Design;

Sammanfattning: Detta projekt har gjorts i Leksand, 2019, som ett examensarbete för en kandidatexamen i Teknisk design. Anledningen för att detta arbete görs är att förbättra en campingbutik på Leksands Strands camping med fokus på platsinnovation. Då jag själv jobbat i butiken och varit ansvarig för den i tre somrar är detta ett projekt för att hjälpa mig och företaget att utveckla butiken för att göra den mer attraktiv för både gäster och personal. Teorin har fokuserat mycket på turism, platsinnovation samt marknadsföring och delar i platsens identitet. Metoderna i detta projekt har handlat om att hitta och analysera fakta och sedan använda metoder som moodboard och persona för att kunna framföra resultatet om hur butiken ska designas och förbättras. Resultatet utgick från platsinnovationens tre byggstenar; Gestaltning, Innehåll och Marknadsföring. Var del har förslag på förbättringar som alla smälter ihop till ett enda stort förbättringsförslag. I sista delen av denna rapport diskuteras resultatet och frågeställningar samt syfte och mål besvaras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)