Varför råder det bostadsbrist i Malmö? : En undersökning av hur bostadsbristen i Malmö kan botas

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

Författare: Sami Hatab; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien berör bostadsbristen i Malmö och har till syfte att undersöka de bakomliggande orsakerna till bostadsbristen och vad som krävs för att etablera en välfungerande bostadssituation, vilket är önskvärt med tanke på dagens kritiska bostadssituation. Studien har avgränsats till ett antal teorier som behandlar orsakerna och lösningarna på bostadsbristen. För att få svar på om de utvalda teorierna speglar bostadssituationen i Malmö har intervjuer genomförts med representanter för några ledande bostadsaktörer, bl.a. finns byggföretag, byggherrar och kommunen representerade. Flera faktorer betraktas som barriärer för en god bostadssituation och behöver åtgärdas. Framförallt handlar det om höga produktionskostnader, d.v.s. bygg- och markkostnader, vilka stoppar eller fördyrar bostadsbyggandet. Lösningen är att kommunen sänker markpriset men i gengäld kräver att det byggs billiga bostäder och en förändrad bygglagstiftning som ökar konkurrensen och därmed sänker produktionskostnaderna. Resultatet visar också att en nyproducerad hyresrätt som ska vara den mest passande boendeformen för kapitalsvaga hushåll är p.g.a. rådande skattelagstiftning betydligt dyrare än andra boendeformer och därmed svåråtkomlig för dessa hushåll. Det innebär att dessa hushåll enbart kan konkurrera om de fåtal ledigblivna och billiga befintliga hyresrätterna, vilket bör rättas till genom att bl.a. införa en låg hyresmoms. Vidare finns det brister i överklagandeprocessen, byggregelverket och statens ekonomiska stöd gentemot kommunerna, vilka hämmar bostadsbyggandet och bör ses över. Hyressättningen och reavinstskatten lyfts vanligtvis upp som en del av bostadsproblemet eftersom de skapar orörlighet på bostadsmarknaden och en ovilja att investera i hyresrätter men så är inte riktigt fallet i Malmö. Hyressättningen i Malmö utgår från en s.k. Malmömodell som ger en god vilja att investera i hyresrätter och kan därför inte betraktas som ett hinder även om en utveckling är önskvärt. Att avskaffa reavinstskatten hade ökat rörligheten på bostadsmarknaden men sett till förändringens "moraliska" skada och osäkra effekt är det mer motiverat att bara fokusera på ökat bostadsbyggande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)