Faktorer som påverkar barns upplevelser av vårdmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning:

Barn skrivs in på sjukhus när deras behandling och omvårdnad inte längre kan tillgodoses i hemmet. För barn innebär sjukhusvistelse stora förändringar i deras fysiska och emotionella liv. Barns begränsade förmåga till kognitivt tänkande kan göra förändringarna svåra att hantera. När barn har svårt att förstå och tolka vad som sker under en sjukhusvistelse kan det leda till lidande som kvarstår lång tid efter upplevelsen. En vårdmiljö som ser till barnets behov kan minska lidande under och efter en sjukhusvistelse. En bra planerad vårdmiljö tar hänsyn till barns utvecklingsmässiga, fysiska, sociala, psykiska och emotionella behov.

Syftet var att belysa faktorer som påverkar barns upplevelser av vårdmiljö under en sjukhusvistelse.

En litteraturbaserad studie valdes för att besvara föreliggande studies syfte. Artikelsökning genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Totalt ingår 17 vetenskapliga artiklar i föreliggande studie.

I resultatet framkom fyra huvudteman som påverkar barns upplevelse av vårdmiljö; miljö, omvårdnad, separation och begränsningar. Faktorer i miljön som påverkade barns upplevelser utgick från den fysiska och sociala miljön. Den fysiska miljön inkluderade maten, sängarna, ljus, ljud, lukter, temperatur, och rummens utformning. Faktorerna hade betydelse för barns känsla av bekvämlighet, välbefinnande, trygghet och säkerhet. Barn visade behov av social kontakt med andra barn och vuxna i en miljö som var anpassad för lek och aktivitet. Möjligheten till aktivitet gjorde att barn fick en känsla av trygghet och säkerhet under sjukhusvistelsen. Barn hade behov av att känna tillförlitlighet i omvårdnadsmötet och viktiga egenskaper hos sjuksköterskan var bland annat professionell kompetens och kommunikativa färdigheter. Tillförlitligheten gjorde att barn blev tryggare under sjukhusvistelsen. Sjukhusvistelsen orsakade separation från familj, vänner och skola och störde vardagliga rutiner. Barn hade behov av att vara nära sin familj under sjukhusvistelse eftersom de hade en viktig roll i att tillhandhålla en känsla av trygghet. Under sjukhusvistelse upplevde barn en förlust av självbestämmande. De beskrev förlorad kontroll över bland annat personliga behov och rutiner.

Sammanfattningsvis framkom att betydande faktorer för barns upplevelse av vårdmiljö var miljö, sjuksköterskan, separation och förlust av självbestämmande. Faktorerna förorsakade både negativa och positiva upplevelser under sjukhusvistelsen. Att tillgodose barns behov av aktivitet, information, delaktighet, tillit, närhet och integritet kunde urskiljas som betydande aspekter för upplevelsen av vårdmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)