Identifiering av särbegåvade elever : Identifiering av generellt särbegåvade elever och särbegåvade elever inom ämnet matematik.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

Sammanfattning:

Studiens syfte är att få ta del av pedagogernas syn på hur de ser på sin förmåga att identifiera särbegåvade elever och matematiskt särbegåvade elever. Om de tycker att de har goda förutsättningar för att kunna identifiera dessa elever eller om de upplever något hinder i sin förmåga att identifiera dem. Jag har valt att använda mig utav en enkätstudie för att få svar på mina frågor. Webbenkäten är skickad till 3 små kommuner och jag valde enkäter istället för intervjuer för att jag ville få en större spridning och fler olika sorters pedagoger som svarade.

Studien visar att många av pedagogerna vet vad begreppet särbegåvad innebär men att de själva känner att de har för lite kunskap inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)