Influencer Marketing : Relationen mellan företag och Influencers

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Idag är sociala medier en stor del i dagens samhälle och det kan ses mer eller mindre som en självklarhet är ständigt vara uppkopplad. Dessa sociala plattformar har öppnat upp för en ny typ av marknadsföring, nämligen Influencer Marketing. Genom denna form av marknadskommunikation ger influencers företagen en möjlighet att genom deras kanaler nå en ny målgrupp. Då vi har studerat tidigare forskning inom ämnet har vi identifierat ett forskningsglapp när det kommer till hur arbetsrelationen, i influencer marketing-samarbeten, ser ut mellan företag och influencers. Denna studie syftar därför till att studera just denna relation utifrån ett marknadsföringsperspektiv för att se till hur dessa två parter tillsammans arbetar för att upprätthålla deras egna och varandras image. För att få ett djup i vår studie samt för att förstå både företagets och influencerns sida har vårt empiriska material samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har analyserats tillsammans med tidigare forskning utifrån ett kvalitativt förhållningssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)